Niklas.in Nykter skåning med hjärtat till vänster

Julmustprovningen 2018

Igår genomförde min UNF- och IOGT-NTO-förening, 2010 Trots Allt!, sin årliga julmustprovning och på allmän begäran presenteras här resultatet. I år inföll provningen ganska sent på året, men förhoppningsvis kan resultatet ändå vara en vägledning för den som funderar på vilken julmust hen ska välja till julbordet.

Gammal_julmustreklam-620x493singlebig

Precis som vanligt genomfördes provningen genom ett strikt blindtest och med två noggranna kontrollanter som ansvarade för servering av de olika julmustsorterna som var kylda till normal kylskåpstemperatur (+8 grader). Sorterna var ett slumpvis urval av tio mer exklusiva sorter på glasflaska. Nytt för i år var att vi använde Apotekarnes julmust som referensmust för att säkerställa att betygsättningen gjordes med en gemensam utgångspunkt.

En annan nyhet var även att deltagarna fick en lista på julmustsorter som ingick i provningen och därefter fick gissa vilken julmustsort som provades, en uppgift som visade sig vara ganska komplicerad. Men låt oss nu övergå till väsentligheterna, nämligen resultatet i årets provning. Juryn betygsatte samtliga mustsorter på skalan 1-5 och sedan har ett genomsnittsvärde räknats ut för att kora vinnaren och det är tätt mellan topplaceringar, men allra högst betyg fick två sorter. Samtliga 4 i topp rekommenderas dock.

1. Zeunerts julmust. 3,9 poäng

lOjjx1sUMALw1VKikp6TCv1dBzJyKEtB

Zeunerts julmust är en klassiker som alltid hamnar högt i våra tester av julmust. En julmust för dig som vill ha mindre sötma och mer smak. Väldigt många älskar den, men det finns även en del skeptiker så det är ett bra tips att köpa någon annan sort också om du inte vet att dina gäster gillar Zeunerts julmust.

1. Herrljunga julmust. 3,9 poäng

Julmust_33cl-819x1024

En klassisk julmust i en stilig flaska. Ingen blir besviken, men antagligen blir ingen överraskad heller.

2. Julmust från Norrbotten (Nyckelbryggerier). 3,8 poäng
En tidigare vinnare som fortfarande är stabil.

3. Hammars julmust apelsin. 3,7 poäng
Om du vill ha en lite annan variant, med extra fräschör från apelsinen.

4. Dufvenkrooks halvtorr julmust. 3,2 poäng

5. Hammars julmust kardemumma. 3 poäng

6. Mora must. 2,7 poäng

7. Jenny Nyströms julmust (Ängöl bryggeri). 2 poäng

8. Aros julmust. 1,9 poäng

9. Gbg soda julmust. 1 poäng
Testets jumboplacering fick alltså 1 poäng i snitt med omdömen som varierade mellan ”äcklig” och ”smakar askkopp”. Rekommenderas som present till någon du verkligen inte gillar.

litenjulmust-870x450

Det radikala 80-talet och IOGT:s införande i Sverige

Den 5 november 1879 bildades Sveriges första godtemplarloge, Klippan, i Göteborg. Idag är det därmed 139 år sedan IOGT, som idag blivit IOGT-NTO, kom till Sverige. 1879 var ett brytningsår i svensk historia, både genom att IOGT kom till Sverige och genom att Sundsvallstrejken inträffade. Sundsvallstrejken var Sveriges första större strejk och 6000 arbetare deltog. Strejken uppstod spontant, men var ändå en föraning av den kommande arbetarrörelsen. Många av sågverksarbetarna som deltog var medlemmar i någon av de många frireligiösa rörelser som börjat växa fram i Sundsvallsområdet och ett av arbetarnas krav var att Sundsvall skulle rensas på krogar, eftersom strejkledarna ansåg att alkoholbruket riskerade att splittra och passivisera arbetarna. 1879 var alltså ett brytningsår och en föraning om de kraftfulla idéer och rörelser som skulle förändra det svenska samhället.

Jalmar Furuskog skrev till IOGT:s 45 års jubileum 1924 en artikel om förutsättningarna för IOGT:s framväxt, dess farliga och radikala idéer samt dess betydelse för samhället under dess första årtionden. Den är läsvärd än idag och jag väljer därför att återge den här.

Det är i dagarna 45 år sedan vårt lands första godtemplarloge, Klippan i Göteborg, instiftades. Den som någon gång kommer att skriva den svenska nykterhetsrörelsens historia skall icke kunna undgå att betrakta godtemplarordens införande i vårt land som ett led i det stora komplex av händelser varigenom det märkliga genombrottet av de radikala idéerna ägde rum i början av 1880-talet.

Det nittonde århundradet uppvisar i vårt land två betydelsefulla nydaningsperioder. Den första inföll på 1830-talet. Då kommo den franska revolutionens idéer över till oss i form av politisk liberalism, då bröt sig en friare religiös strömning fram, då började på allvar den Wieselgrenska nykterhetsrörelsen att utföra sin märkliga folkväckelse. Resultaten av detta stora nydaningsarbete blevo synliga om ett par årtionden: 1850-talet skänkte oss de nya brännvinslagarna, varigenom husbehovsbränningen avskaffades, och 1860-talets representationsreform var ett uttryck för den tidens strävan efter ett mera demokratiskt styrelsesätt.

Så gick det någon tid i förbidan på den nya värld som man hoppades skulle danas av dessa reformer. Men verkligheten om icke att fullt motsvara drömmarna. Strindberg tolkade nog mångas känslor, när han i sin satir ”Det nya riket” gav uttryck åt besvikelsen över tingens nya ordning. Det hände så mycket som man icke hade beräknat. Under 1870-talet blev Sverige industrialiserat i en utsträckning som man förut icke hade anat. Ångsågar och trämassefabriker byggdes, skogsjobbande tog sin början, och industrins tillväxt började de första strejkerna låta höra av sig. Nya krav steg upp ur folkdjupet. Nykterhetsproblemet gjorde sig åter gällande. Lagstiftningen av 1855 räckte inte till. Städernas krogar och landsbygdens ölflod utgjorde i förening en hotande folkfara. Under 1870-talet hade folket ännu bidat i jämförelsevis orörd stillhet. Men omkring 1880 bröt det lös. En hel flock av nya idéer klappade på dörrarna. Det var den nya tidens sändebud, sinsemellan kanske rätt olikartade och stundom bekämpande varandra men i grund och botten djupt besläktade med varann.

”En sol må ha lyst den våren,
den våren i vårens stad,
när den eviga Trikoloren
slog ut som i blommor och blad;
när idéernas genier sänkte
i väntande själar sitt ljus
och hoppet, det givmilda, dränkte
all världen i drömmars ljud.

En sol må ha lyst den våren
som aldrig en vår sen då,
ty barn av de senare åren
de vilja det ej förstå.
De undra var gång, när de stanna
vid åttitalistens stol:
hur brinna hans ord, hans panna
hur lyser den ej av sol!”

För oss, som nu skåda tillbaka på 1880-talet som på ett tillryggalagt historiskt skede, är det nästan ofattbart att en sådan mångfald av idéer kunnat slå ut i folksjälen på en enda gång. Men i grunden är det ganska naturligt. Ty i själva verket var det fråga om ett radikalt uppvaknade till medvetande om den nya tidens, det märkliga och omvälvande nittonde århundradets krav på oss människor. Det som skedde omkring 1880 var en allmän nyorientering inom det mänskliga kulturlivet, motiverad av de stora tekniska, vetenskapliga och etiska nydaningarna under 1880-talet.

Det är lärorikt att ta en överblick av de händelser som inträffade under tiden närmast omkring 1880. I Uppsala bildades studentföreningen Verdandi med fullständig tanke- och yttrandefrihet samt allmän rösträtt som bärande programpunkter. I Stockholm grundades Stockholms arbetarinstitut, förebilden till vår populärvetenskapliga föreläsningsverksamhet, och där blev för första gången den darwinska utvecklingsläran populariserad för större åhörarkretsar. I Skåne började mäster Palm hålla socialistiska agitationstal och i Göteborg stiftades godtemplarlogen Klippan!

”Så kom det. Ett Herrans väder:
att ingen dess make minns.
Av stormar, som skrämt våra fäder,
i fasa ej halvt den hinns.
Det stormar i månar, det stormar
i långa och vintriga år.
Det bryter, det kuvar, det formar
Gud vet, vad ur formen går.”

Det är lätt att kritisera 1880-talet trotsiga aprilfysionomi och naiva världsförbättrar lust. Men här gäller i högre grad än någonsin ordet: var stode vi, om de ej funnits till?

Den moderna nykterhetsrörelsen är ett äkta barn av 1880-talet. Detta årtiondes ljusa förtröstan på det goda hos människorna, dess fördomsfria livssyn, dess okuvliga lust att röja esplanader för att ge luft och ljus, dess bristande vördnad för gammal vidskeplig tradition, detta återfinnes hos nykterhetsrörelsen. Och de strömningar som under 1880-talet sådde storm i sinnena äro burna av samma patos som genomglödgar nykterhetsföreningarnas arbete.

Det är en märklig kombination av idéer: allmän rösträtt, socialism, utvecklingslära, andlig frihet, folkbildningsverksamhet, nykterhetsrörelse! En fruktansvärd laddning dynamit under samhället, en oerhörd ”torpedo under arken”.

Det är lätt att förstå, att det farliga sällskapet gjorde nykterhetsrörelsen omöjlig i finare kretsar. Man har stundom undrar varför den svenska ”överklassen” visat så föga intresse för nykterhetsföreningarnas lovvärda arbete. Ingenting är lättare att begripa. Inom samhällets övre lager har man haft så fint väderkorn, att man instinktivt känt släktskapet mellan nykterhetsrörelsen och de samhällsomstörtande åskådningar som man till det yttersta fruktat. Det har inte hjälpt att att nykterhetsrörelsens egna förespråkare ibland sökt göra sin verksamhet så ”neutral” och ofarlig på alla möjliga vis. Man kan dock inte klippa av sin rot. Nykterhetsrörelsens arbete hör oupplösligt samman med tidens stora strävande till en social och kulturell reformation, som i både materiell och ideell mening skall förverkliga 1880-talets främsta lösenord: största möjliga lycka åt största möjliga antal.

När vi nu söka överblicka det nydaningsarbete som på olika områden av samhället ägt rum sedan 1880-talet, så finna vi, att nykterhetsrörelsen i många avseenden varit en surdeg, som trängt långt ner i folksjälens djup, väckt, upplyst och fostrat. Genom nykterhetsföreningarnas arbete har dryckesseden berövats det mesta av den gloria var med vidskepelse och kortsynthet förut omgav den. I fråga om folknykterhetens höjande ha godtemplarlogerna och övriga nykterhetsföreningar i vissa delar av landet åstadkommit underverk. Det är dessa föreningar i långt högre grad än något lagstiftningssystem skola ha äran för de framsteg som verkligen gjorts i fråga om det allmänna nykterhetstillståndet i landet.

Men även för det sociala och kulturella arbetet har nykterhetsrörelsen varit av omistligt värde. Nykterhetsföreningarna ha varit demokratins banbrytare i högre grad än man vanligen tror. I logerna och föreningarna tillämpade man allmän och lika rösträtt på en tid, då fyrkväldet syntes bergsfast grundat i samhället. Godtemplarordens stora princip om människornas broderskap var ju heller ingenting annat än radikal och konsekvent demokrati.

Att nykterhetsföreningarna varit härdar för omfattande bildningsarbete är ju allmänt känt. På otaliga platser i riket ha logernas och cirklarnas bibliotek förmedlat folkets första bekantskap med de ”farliga” författare och idéer som varit nutidstankarnas budbärare.

När man därför i vissa radikala kretsar ser nykterhetsrörelsen över axeln och vill ignorera dess verksamhet, så är detta ett barnsligt förbiseende av den faktiska verkligheten. Nykterhetsrörelsen har verkat socialt och kulturellt nydanande i högre grad än de flesta övriga folkrörelser.

Men vad viktigare är: nykterhetsrörelsen har haft den ärofulla uppgiften att på en mycket betydelsefull punkt komplettera denna sociala och andliga utveckling genom att undanröja en av de faktorer som i allra högsta grad dämpa och förlama allt folkligt framstegsarbete. Det avgörande skälet till den moderna nykterhetsrörelsens oförsonliga hållning mot alkoholbruket är icke någon medicinsk teori om vissa alkoholdosers inverkan på människokroppen utan det hårda faktum att alkoholbruket visar sig vara en oskiljaktig följeslagare till social nöd och kulturell efterblivenhet. Fattigdom, andlig råhet och alkoholbruk är en skändlig treenighet, för vilken det icke finns någon plats i den värld som hägrar för den beslutsamme samhällsreformatorns blickar.

I vissa avseenden ha de stora idéerna från 1880-talet redan segrat. I den mån de huvudsakligen inneburit formella krav, har de varit relativt lätta att realisera: allmän rösträtt, yttrandefrihet, konfessionslös folkbildning. Men de i samhällsordningen mera djupt ingripande kraven är ännu ouppfyllda. Dit hör kravet på et verkligt radikalt bekämpande av alkoholbruket. När vi nu se tillbaka på 45-års arbete, kunna vi också skåda framåt och säga oss, att de hårdaste slagen och de största segrarna ännu återstå.

”Men drömmarn från åttitalet,
den rätta, han sviker ej,
och mulnar det än så galet,
för molnen han viker ej.
Och falla, som löv från träden,
hans drömmar och vänner från,
han lyssnar till lärkekväden,
han lyss till en vårstorms dån.”

Många vänner ha, som bekant, fallit från, och många gånger har det mulnat över vägen. Men det dröjer törhända icke länge, förrän den svenska nykterhetsrörelsens väg lärkorna börja sjunga och vårstormarna dåna. Låt oss trofast hålla ut till dess!

Expedition 50: En annorlunda resa

Häromveckan bloggade jag om mina tankar om Expedition 50. Jag är kritisk till flera delar av förslaget och som kritiker blir man lätt anklagad för att vara emot förändring. Jag är inte emot förändring, utan ser tvärtom förändring som nödvändigt för att en folkrörelse inte ska dö ut. Däremot har jag fortfarande en stark tilltro till en traditionell föreningsstruktur som grunden för ett långsiktigt hållbart engagemang och det präglar därför min syn på organisationens utveckling. Dessutom tror att vi måste bli bättre på att använda vår historia som en stolthet och styrka, men vi måste idealisera den mindre och sluta jämföra allt vi gör idag med hur det såg ut för 20, 50 eller kanske 100 år sedan.

Därför kommer här mina egna tankar om förändringar av IOGT-NTO. En del har jag lånat från FS förslag kring Expedition 50, annat är modifierat och en del bygger bara på mina egna tankar. Se det som ytterligare ett underlag för diskussion.

En annorlunda resa

Öka engagemanget

Stärk organisationen

Demokrati för en modern, traditionell folkrörelse

Mina tankar om Expedition 50 och IOGT-NTO:s utveckling

Detta blir ett väldigt internt inlägg riktade till andra engagerade i IOGT-NTO. År 2020 är det 50 år sedan IOGT och NTO gick samman och tillsammans bildade IOGT-NTO. Förbundsstyrelsen ser behov att inför jubileet diskutera IOGT-NTO:s framtid och det arbetet kallas Expedition 50. Expedition 50 handlar om att stacka ut vägen och rusta IOGT-NTO för framtiden. Förbundsstyrelsen har nyligen publicerat ett dokument med sin syn på utvecklingssteg framöver. Det är omfattande med många olika delar, så det är svårt att täcka in och kommentera allt, men jag reagerade starkt på det och vill skriva ner mina tankar kring några av förslagen i dokumentet.

Expedition 50 presenterades för oss i distriktsstyrelserna på en konferens i Stockholm i januari, men arbetet med att kartlägga organisationens behov började redan i höstas. I januari diskuterades en del av de scenarion som nu ingår i det dokument som presenterats och en del annat. Jag har känt en viss oro eftersom jag inte tror på en snabbt genomförd omvälvande strukturomvandling utan snarare vill se åtgärder för att stärka organisation, kommunikation och komplettera dagens struktur.

Därför blev jag besviken när dokumentet från förbundsstyrelsen presenterades häromveckan. Det innehåller inte så många spännande nyheter, men däremot några förslag som jag tror leder organisationen i fel riktning. Som aktiv på distrikt- och föreningsnivå sedan många år är jag naturligtvis färgad av mina erfarenheter. Jag försöker dock utgå ifrån vad jag tror är bäst för IOGT-NTO som helhet. Nedan kommenterar jag förbundsstyrelsens dokument under de olika rubriker förslaget innehåller. Texten från förbundsstyrelsen finns här.

Tydligare rollfördelning- Vem gör vad och vem möter medlemmarna gällande engagemang?
Detta innehåller en hel del bra saker om nya engagemangsformer och ansvarsfördelning. Inte minst är det viktigt att vi blir bättre på att ta emot nya medlemmar. Tyvärr är det sammantagna intrycket av stycket att det allra mesta ska hanteras och administreras på central nivå. Förenings-och distriktsnivåns roll beskrivs som rådgivande och förbundet som utförare, vilket jag tror är en olycklig centralisering om det på alla områden ser ut så. Dessutom blir organisationen mer sårbar om allt ska göras centralt istället för att kompetens finns på många håll.

När det gäller olika engagemangsformer, t ex nätverk och verksamhetsgrupper måste vi fortsätta diskutera dessa och även våga testa, men i den delen innehåller det här förslaget egentligen inga nya tankar om hur det kan se ut. Det finns inget i dagens struktur som förhindrar nätverk, verksamhetsgrupper och så vidare på någon nivå i organisationen. Jag gillar att man särskilt lyfter NBV som en resurs. Där tror jag finns mycket att göra för att använda gemensamma resurser till att stärka IOGT-NTO.

Att skapa arbetsgrupper och liknande för nationella aktiviteter tycker jag är mycket bra och det är något som jag har saknat i IOGT-NTO jämfört med till exempel UNF.

Anställningar framöver – professionell arbetsledning och mer fokuserade arbetsuppgifter
Det här är det i förslaget som oroar mig mest. Det finns en stor risk för ökad professionalisering, i betydelsen att organisationen i större utsträckning styrs och drivs av anställda, när ansvaret för arbetsledningen flyttas från ideella till anställda och det är en ökad centralisering med regionchefer som styrs från central nivå.

Det kan låta bra att slippa ”tråkig administration”, men ibland är det svårt att skilja inflytande från administration. Naturligtvis kan (eller kanske till och med bör) löneadministration skötas av andra en ideella, men det huvudsakliga ansvaret för anställda och arbetsledning bör fortsatt ligga på förtroendevalda på distriktsnivå. Att ha anställda arbetsledare på central nivå är heller ingen garanti för att arbetsledningen kommer att fungera bra. Det finns många exempel i vår organisation och andra där arbetsledningen inte funkar trots anställda chefer och centraliseringen gör dessutom också att arbetsledare hamnar längre ifrån den anställde.

Är då allt frid och fröjd idag? Nej. Det finns på sina håll brister i arbetsledningen och ibland behöver distrikten stöd. Detta stöd har tyvärr under många år fungerat dåligt. Det saknas utbildningar, bra introduktion, kommunikationen med förbundsnivå har varit bristfällig och i det arbetsledarnätverk som sent omsider startats har alla träffar symptomatiskt nog legat på dagtid. I vår rörelse förväntas du vara anställd eller pensionär (alternativt ha ett väldigt flexibelt jobb)?

Jag har själv skrivit en motion om hur arbetsledningen kan förbättras som jag hoppas går igenom på kongressen i sommar.

Avlastande administrativt stöd för att frigöra tid för engagemang
Jag tycker att det är bra att ge förbundet större ansvar för fastigheter. Framförallt att använda resurser som finns till att förvärva nya fastigheter på strategiska orter låter bra. Det handlar om stora strategiska investeringar där det är rimligt att se till hela landet.

Att flytta administration kan vara positivt, men det är inte alltid lätt att skilja administrationen och inflytandet över verksamheten så det bör övervägas ordentligt i olika fall. Kanske bör det vara en möjlighet snarare än ett tvång för distrikt att nyttja förbundets stöd? Jag tycker som jag tidigare skrev att viktiga beslut om rekrytering och arbetsledning bör ligga på samma nivå som idag. Distrikten har i mina ögon också en administrativ roll för att bistå föreningar och andra verksamheter.

Demokrati för en modern, traditionell folkrörelse
Förslaget att skapa regioner är tydligt kopplat till förslaget att centralisera personalorganisationen. Om man ska följa tanken med regionchefer med minst 5 anställda innebär det 6 eller max 7 regioner. Det är en väldigt stor förändring jämfört med dagens 23 distrikt. Jag tycker det blir för stora enheter för långt ifrån lokala föreningar och medlemmar. Däremot kan jag tänka mig en process som innebär något färre distrikt än idag och jag tycker att det kan finnas poänger med att alla medlemmar har rösträtt på distriktsårsmöten.

När det gäller att ge andra engagemangsformer rösträtt på kongressen har jag själv väldigt svårt att se det framför mig, d v s hur det ska organiseras på ett demokratiskt och rättvist sätt. Och riskerar det inte att stärka segregation av vissa grupper om de är en egen verksamhetsgren vid sidan av övriga organisationen?

Sammanfattningsvis
Jag tycker att de förslag som sticker ut och den samlade bilden pekar mot en ökad centralisering och professionalisering. Det är en utveckling som vore mycket olyckligt i en folkrörelse som historiskt bygger på ideella medlemmars engagemang och lokal närvaro. Det är självklart så att vi måste stärka en del saker som fungerar dåligt idag och möjliggöra för fler att vara engagerade, nöjda och stolta medlemmar, men att flytta mer ansvar och inflytande längre bort är inte någon generell lösning på detta. Att riksnivån tar ett större ansvar för fastigheter och möjliggör för nationella ideella engagemang är däremot bra och ett tydliggörande av ansvaret för nya medlemmar behövs också (även om man inte behöver landa i att allt ansvar ska ligga centralt).

Tur och retur Amerika – idéerna som förändrade samhället och oss

Jag är nyss hemkommen från ett trevligt arrangemang med Nykterhetshistoriska sällskapet som denna gång valt att vara här i Uppsala. Ikväll för 137 år sedan samlades en grupp personer i Göteborg för att bilda Sveriges första godtemplarloge, vilket blev startskottet för den moderna nykterhetsrörelsen i Sverige. Och idag var vi alltså en grupp som samlades i Uppsala för att lyssna på ett samtal om de idéer som formade nykterhetsrörelsen. Det var ett samtal mellan Hans Lindblad och Bengt Göransson med den långa rubriken ”Tur och retur Amerika – idéerna som kom från USA till Sverige med den moderna nykterhetsrörelsen och formade det nya Sverige”.

Nykterhetsorganisationerna bildades i USA under mitten och slutet av 1800-talet. Samtidigt lämnade över 1 miljon människor Sverige för att söka lyckan västerut. Några kom tillbaka, många stannade kvar, men alla hade kvar släkt och vänner i Sverige. Influenserna från USA till Sverige var alltså väldigt starka under slutet av 1800-talet och 1900-talets första decennier. En influens var de moderna folkrörelserna och folkrörelsedemokratin. Det var utgångspunkten för dagens samtal. Dagen inledes med sång framförd av Jenny Tapper och Magnus Andersson, som kopplade Hasse å Tages produktioner till folkhemmet och hur Sverige påverkades av den amerikanska kulturen.

Sedan fick vi se en snutt av ett tv-program med folkbildaren Ernst Herman Thörnberg från 1958 som pratade om hur nykterhetsrörelsen kom till Sverige. Därefter började samtalet mellan Hans Lindblad och Bengt Göransson, som naturligtvis är svårt att återge här. Samtalet filmades emellertid, så kanske kommer det gå att se framöver. Hans Lindblad inledde med att citera just Thörnberg som fyndigt sammanfattat emigrationens betydelse för Sveriges utveckling ”Ida for ut, idé kom hem”. Han fortsatte därefter prata om emigrationen och hur den ”nybyggaranda” som fanns dit många svenskar kom, medan Bengt Göransson höll sig mer i Sverige och demokratins utveckling i vårt land, folkskolans betydelse, m.m.

Det var ett intressant samtal, men spretigt och inte alltid med en röd tråd. Bengt Göransson pratade om vad han kallade dagens ”att-satsparanoia” där det blir viktigare att komma till en att-sats att ta ställning till än tänkandet bakom. Kanske kan dagens samtal tolkas som en motreaktion till detta? Ett spretigt, intressant samtal som väckte många tankar utan att bjuda på tydliga svar, men som däremot bjöd in till ett fortsatt samtal kring hur folkrörelserna kom till Sverige och förändrade hundratusentals människor som tillsammans förändrade samhället. Med mig tar jag även Bengt Göranssons uppmaning: Låt oss inte romantisera historien och tro att de alltid hade så himla roligt förr. De var människor som tog ansvar och gjorde det som behövde göras.

Ett nytt kulturinslag från Jenny och Magnus avslutade programmet. Sen blev det god fika som IOGT-NTO-föreningen Fokus fixat.

← Tidigare