Niklas.in Nykter skåning med hjärtat till vänster

Migration, juridik och politik

Idag är asyl- och migrationsrätt frågan på allas läppar. Ofta är det just de juridiska aspekterna kring människor på flykt som hamnar i fokus och många hävdar, med rätta, att Sverige har små möjligheter att inskränka möjligheten att få skydd i Sverige. De flesta grunderna för asyl regleras i internationell rätt och den som söker asyl har rätt att få sin sak prövad.

Rätten till skydd i ett annat land för den som flytt har gamla anor, men efter andra världskriget blev asylrätt en mänsklig rättighet som sedan utvecklades ytterligare i FN:s flyktingkonvention, även kallad Genevékonventionen.1 Genom EU-samarbetet har regler om asyl harmoniserats och i EU:s skyddsgrundsdirektiv finns en kategori som kallas alternativt skyddsbehövande.2

Enligt svensk rätt finns dock även de möjlighet att få asyl som övrigt skyddsbehövande och på grund av synnerligen ömmande omständigheter. 2014 var det emellertid bara 5,4 % av de som beviljades uppehållstillstånd på någon av dessa grunder.3 Det är alltså bara för denna grupp som Sverige ensamt kan ändra möjligheterna att beviljas asyl.

Men räcker det att slå fast detta?

Alltför ofta känns det som att debatten handlar om vad Sverige kan göra eller inte kan göra juridiskt. Det är en svag argumentation eftersom den bortser från de grundläggande skälen att ge skydd åt människor som flyr. Vi ser nu t ex hur regeringen urholkar den reella möjligheten att söka asyl samtidigt som man poängterar att asylrätten bevaras. Men vad är asylrätten värd om den inte kan nyttjas? Och regeringen vill ta bort möjligheten att få asyl som övrigt skyddsbehövande eller p g a ömmande omständigheter, d v s de grunder som finns enbart i svensk rätt. Trots att det har liten betydelse för Sverige, men enorm betydelse för de som nu inte får möjlighet att stanna.

Lagstiftningen har många kämpat för och den är värd att slå vakt om, men låt inte diskussionen stanna där. Vilka är våra moraliska förpliktelser? Varför finns reglerna? Varför ska vi erbjuda skydd till människor på flykt? Ett svar är att det lika gärna kunde varit du och jag. Dagens asylregler har sin grund i andra världskriget och förhoppningen att undvika den flyktingkatastrof som skedde då. Det är sorgligt att se hur den förhoppningen grusas i dagens Europa.

  1. Förenklat innebär detta möjlighet till skydd för en person som tvingats fly p g a ras, nationalitet, religiös eller politisk uppfattning, kön eller sexuell läggning. []
  2. Här omfattas de som av andra skäl riskerar att dödas eller skadas, t ex på grund av en väpnad konflikt. []
  3. Källa: http://www.migrationsinfo.se/migration/sverige/asylsokande/ []

Inga kommentarer


Det finns inga kommentarer ännu. Kommentera gärna!

Skriv en kommentar